Όροι χρήσης και Προϋποθέσεις

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Όροι Χρήσης και Προϋποθέσεις.
 • Αποποίηση Ευθύνης.
 • Πνευματική – Βιομηχανική Ιδιοκτησία – Απαγόρευση Αναδημοσίευσης.
 • Ιστοσελίδες Τρίτων.
 • Αλλαγές στην ιστοσελίδα.
 • Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
 • Πολιτική Cookies.
 • Υποχρεώσεις Χρηστών.
 • Επίλυση Διαφορών.
 • Τροποποίηση/Επικαιροποίηση Όρων Χρήσης και Προϋποθέσεων.

Όροι χρήσης και Προϋποθέσεις

Καλώς ήλθατε στον επίσημο δικτυακό τόπο της Απολλώνιον Άρτου Α.Β.Ε.Ε (εφεξής η Εταιρεία), σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά τους ακόλουθους όρους χρήσης και προϋποθέσεις που διέπουν τον παρόν δικτυακό τόπο και σε περίπτωση που διαφωνείτε έστω και με ορισμένους από αυτούς παρακαλείστε να μην κάνετε χρήση αυτού. Εφόσον κάνετε χρήση του δικτυακού τόπου μας αυτό συνεπάγεται ότι διαβάσατε και αποδέχεστε ανεπιφύλαχτα τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Παρακαλείστε να ελέγχετε την παρούσα σελίδα κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο μας καθώς ενδέχεται οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις να τροποποιούνται και ανανεώνονται από την Εταιρεία όποτε κρίνεται αναγκαίο.

Αποποίηση Ευθύνης

Η Εταιρεία δε φέρνει ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική) που μπορεί να επέλθει σε οποιονδήποτε από τη χρήση του δικτυακού της τόπου ή /και στοιχείων που περιέχονται σ’ αυτόν, ανεξάρτητα εάν οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται από την Εταιρεία ή από κάποιον τρίτο.

Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο δικτυακού της τόπου να είναι όσο το δυνατόν επίκαιρο, ασφαλές και χωρίς σφάλματα, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται απόλυτα την ακρίβεια και ορθότητα των στοιχείων/ πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να αξιολογεί τον εκάστοτε δημοσιευμένο περιεχόμενο και η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν κίνδυνο ή ζημία που υποστεί ο χρήστης από την χρήση του περιεχομένου του.

Πνευματική – Βιομηχανική Ιδιοκτησία  – Απαγόρευση Αναδημοσίευσης

Το σύνολο του περιεχομένου των πληροφοριών, καθώς και των υπηρεσιών που εμφανίζονται στον δικτυακό τόπο της Εταιρείας ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στην Εταιρεία αυτή ή στον εκάστοτε δικαιούχο της, ενώ προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Όλο το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η Εταιρεία έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του δικτυακού της τόπου. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχή – διαχειριστή του δικτυακού τόπου. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Εταιρείας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν τον δικτυακό τόπο με το εμπορικό σήμα ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Εταιρείας ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας  ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον παρόν δικτυακό τόπο δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

Ιστοσελίδες Τρίτων

Ο δικτυακός τόπος της Εταιρείας, παρέχει σε ορισμένα σημεία παραπομπές (hyperlinks) σε άλλους δικτυακούς κόμβους (site). Η περιήγηση των χρηστών σε αυτούς γίνεται αποκλειστικά και μόνο με δική τους ευθύνη. Ο δικτυακός τόπος  της Εταιρείας δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από την χρήση συνδέσμων ή υπεσυνδέσων (links, hyperlinks) προς άλλους δικτυακούς τόπους, καθώς και για τις πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνονται στις δικτυακές σελίδες των συνδέσμων του.

Αλλαγές στην ιστοσελίδα

Η Εταιρεία διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα να αλλάξει ή να καταργήσει οποιοδήποτε τμήμα ή και ολόκληρη την ιστοσελίδα χωρίς σχετική προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών. Οι χρήστες της ιστοσελίδας δεν δύνανται να έχουν ουδεμία αξίωση αποζημίωσης εάν δεν δύνανται να χρησιμοποιήσουν τον παρόν δικτυακό τόπο και τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών πού παρέχονται στον επισκέπτη/χρήστη, από τον δικτυακό τόπο της Εταιρείας, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τα περιεχόμενα της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που είναι αναρτημένη στον παρόν δικτυακό τόπο.

Πολιτική Cookies

Ο δικτυακός τόπος της Εταιρείας μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της χρησιμοποιώντας τεχνολογίες, όπως cookies. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την Πολιτική Cookies η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας.

Υποχρεώσεις Χρηστών

Οι χρήστες και επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου έχουν την υποχρέωση σεβασμού όλων των κανόνων του Ελληνικού και Διεθνούς δικαίου όπως και των χρηστών ηθών.

Οι χρήστες δύνανται να χρησιμοποιούν τον παρόν δικτυακό τόπο μόνο σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες Όρους και Προϋποθέσεις, σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη εξουσιοδοτημένη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, ο χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει την Εταιρεία για οιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει.

Επίλυση Διαφορών

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο. Τα μέρη συμφωνούν ότι θα καταβάλλεται προσπάθεια φιλικής επίλυσης κάθε τυχόν αναφυόμενης διαφοράς σε σχέση με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η φιλική επίλυση αυτών, αρμόδια για την επίλυση ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών. Με τη χρήση του δικτυακού τόπου της Εταιρείας, αποδέχεστε τους ανώτερους όρους, ρητά και ανεπιφύλακτα.

Τροποποίηση/Επικαιροποίηση Όρων Χρήσης και Προϋποθέσεων

Η Εταιρεία δύναται να τροποποιεί τους παρόντες Όρους Χρήσης και Προϋποθέσεις κατά καιρούς για λόγους συμμόρφωσης με κανονιστικές μεταβολές, για λόγους βελτιστοποίησης των λειτουργιών και υπηρεσιών της. Τυχόν επικαιροποιήσεις, τροποποιήσεις θα αναρτώνται στον παρόντα δικτυακό τόπο με ένδειξη ημερομηνίας, ώστε να καθίσταται γνωστό ποια είναι η πλέον πρόσφατα επικαιροποιημένη έκδοση.

Αναθεώρηση: 2019

Πολιτικη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Όμιλος Εταιρειών
ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ  Α.Ε.

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΡΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.
KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Αντικείμενο της πολιτικής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Προφίλ εταιρειών Ομίλου.
 • Ορισμοί.
 • Γενικές Αρχές Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 • Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και τρόπος συλλογής.
 • Δεδομένα ανηλίκων.
 • Αποποίηση Ευθύνης για Ιστότοπους Τρίτων.
 • Σκοποί Επεξεργασίας.
 • Διαβίβαση σε Τρίτους.
 • Προστασία και Ασφάλεια Δεδομένων.
 • Δικαιώματα Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 • Χρονικό Διάστημα Διατήρησης Δεδομένων.
 • Επικαιροποιήσεις της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Αντικείμενο της πολιτικής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Προφίλ Εταιρειών Ομίλου:

Η Αρτοβιομηχανία ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ A.E., δραστηριοποιείται στον κλάδο τυποποιημένων προϊόντων αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής. Παράλληλα με την βιομηχανική δραστηριότητα, η οποία αφορά στην παραγωγή προϊόντων αρτοποιίας, η εταιρεία δραστηριοποιείται και στην εμπορία διαφόρων αρτοσκευασμάτων και γλυκισμάτων, προκειμένου να ικανοποιήσει τη ζήτηση των πελατών της για μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων.

Η Απολλώνιον Άρτου Α.Β.Ε.Ε., είναι κορυφαία ελληνική εταιρεία στην παραγωγή προϊόντων ζύμης και ζαχαροπλαστικής δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη αλυσίδας ομώνυμων καταστημάτων, υπό τον διακριτικό τίτλο “ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ”, διατηρώντας σήμερα 29 καταστήματα σε κομβικά σημεία της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας.

Η Karamolegos Bakery Romania SA, αποτελεί εταιρεία του Ομίλου (όπως κατωτέρω ορίζεται), η οποία συστάθηκε στο Βουκουρέστι της Ρουµανίας στις 13 Οκτωβρίου 2005 ως ανώνυµη εταιρεία (Α.Ε.) σύμφωνα µε τον περί Εταιρειών Νόµο 31/1990 της Ρουµανίας με κύριες δραστηριότητες την παραγωγή και πώληση φρέσκων ειδών ζαχαροπλαστικής, αρτοσκευασµάτων και γλυκισµάτων.

Οι ως άνω εταιρείες Αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος Α.Ε., Απολλώνιον Άρτου Α.Β.Ε.Ε. και Karamolegos Bakery Romania S.A. (στο εξής ο «Όμιλος») εγγυώνται την προστασία και τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής των φυσικών προσώπων που συναλλάσσονται μαζί τους (είτε συλλογικά ως Όμιλος είτε/και μεμονωμένα ως εταιρείες), καθώς και την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, είτε αυτά τηρούνται διαδικτυακά είτε στις εγκαταστάσεις του.

Για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο του ισχύοντος εθνικού και κοινοτικού νομικού πλαισίου που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως του Γενικού Κανονισμού της ΕΕ για την Προστασία Δεδομένων [Κανονισμός 2016/679 (ΓΚΠΔ)], ο Όμιλος κοινοποιεί την παρούσα νόμιμη, εύλογη και διαφανή πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με σκοπό να παρέχει ενημέρωση για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συλλέγει, τον τρόπο χρήσης τους, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να επωφεληθούν από τη χρήση τους τα συναλλασσόμενα με αυτόν (σ.σ. τον  Όμιλο) φυσικά πρόσωπα, όταν επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις ή/και τους ιστότοπους του Ομίλου.

Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ισχύει και έχει εφαρμογή σε όλες τις εγκαταστάσεις ή/και ψηφιακά περιβάλλοντα, τα οποία ανήκουν στον Όμιλο  και στις εταιρείες αυτούς και σχετίζονται με τις δραστηριότητες αυτού.

Ειδικότερα, αντικείμενο της παρούσας Πολιτικής αποτελεί ο καθορισμός των βασικών αρχών και κανόνων, σύμφωνα με τους οποίους ο Όμιλος συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσης, οι παρακάτω έννοιες νοούνται ως εξής:

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.

«Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

«Ανωνυμοποίηση»: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων.

«Ψευδωνυμοποίηση»: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, εφόσον οι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.

«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

«Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

«Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

«Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

«Δεδομένα που αφορούν στην υγεία»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία σχετίζονται με τη σωματική ή ψυχική υγεία ενός φυσικού προσώπου, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας, και τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

«Υφιστάμενη νομοθεσία»: Οι διατάξεις της εκάστοτε υφιστάμενης Ελληνικής, Ενωσιακής ή άλλης Νομοθεσίας στην οποία υπάγεται ο Όμιλος και ορίζουν ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ειδικότερα ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού́ χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, ΓΚΠΔ) και η εκάστοτε εθνική νομοθεσία.

Γενικές Αρχές Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Όταν ο Όμιλος επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φροντίζει ώστε:

 1.  Να έχει συλλέξει και να επεξεργάζεται νόμιμα τα δεδομένα αυτά, δυνάμει των προβλέψεων της υφιστάμενης νομοθεσίας και των προϋποθέσεων που αυτή θέτει.
 2.  Να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς.
 3.  Να μην κοινοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους, παρά μόνο όταν είναι απαραίτητο και επιτρεπτό δυνάμει της υφιστάμενης νομοθεσίας. Στην περίπτωση αυτή, γνωστοποιεί μόνο τα δεδομένα, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα σε σχέση με το σκοπό της γνωστοποίησης, ενώ λαμβάνει μέριμνα για την ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων προτού προβεί σε αυτήν.
 4.  Να λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ούτως ώστε  τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά. Επιπλέον, να επανεξετάζει περιοδικά την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών.
 5.  Να καταβάλει τις απαραίτητες προσπάθειες, ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρεί και επεξεργάζεται να είναι πάντα ακριβή και επικαιροποιημένα.
 6.  Να μη διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ό,τι επιβάλουν οι σκοποί, δυνάμει των οποίων συνελέγησαν και τέθηκαν σε επεξεργασία (προτείνεται να προστεθεί το ακριβές χρονικό διάστημα διατήρησης ανά κατηγορία προσωπικών δεδομένων). Εντούτοις, είναι δυνατόν να τα διατηρήσει και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εάν η επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι απαραίτητη:
 7. i.για την τήρηση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει την επεξεργασία βάσει διάταξης νόμου.
 8. ii. για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον ‘Ομιλο.

iii. για λόγους δημόσιου συμφέροντος.

 1. iv. για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας, ή για στατιστικούς σκοπούς, αφού ληφθούν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της ψευδωνυμοποίησης τους, και μόνον εφόσον οι σκοποί αυτοί δεν μπορούν εξυπηρετηθούν μέσω της ανωνυμοποίησης των δεδομένων.
 2.       v. για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και τρόπος συλλογής

Ο Όμιλος στο πλαίσιο των υπηρεσιών και λειτουργιών του, δύναται να συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τόσο των εργαζομένων του, καθώς επίσης και των εν γένει συνεργατών του, αλλά και λοιπών φυσικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται. Ειδικότερα δύναται να συλλέγει τα ακόλουθα:

α) «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» (απλά προσωπικά δεδομένα):

Ø  Δεδομένα υποψήφιων εργαζομένων: συλλέγονται στοιχεία βιογραφικού σημειώματος (όπως σπουδές, εκπαίδευση, κατάρτιση του εργαζομένου, προϋπηρεσία, αξιολόγηση). Τα στοιχεία αυτά υποβάλλονται από τους ίδιους τους υποψήφιους εργαζόμενους με την αποστολή του βιογραφικού σημειώματος είτε απευθείας στην Εταιρεία (μέσω email) είτε μέσω τρίτων συνεργαζόμενων εταιρειών, οι οποίες αναλαμβάνουν για λογαριασμό της Εταιρείας τη συλλογή βιογραφικών σημειωμάτων για ορισμένες θέσεις εργασίας.

Ø  Δεδομένα εργαζομένων:  για τους εργαζόμενους του Ομίλου  τηρείται φάκελος με όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη διαδικασία της πρόσληψης και για τη διεκπεραίωση της μισθοδοσίας και τη διαχείριση της εργασιακής σχέσης, όπως το όνομα, το επώνυμο, το μητρώνυμο, το πατρώνυμο, έτος γέννησης, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, τόπος γέννησης, φύλο, υπηκοότητα, οικογενειακή κατάσταση, διεύθυνση κατοικίας, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, στοιχεία προϋπηρεσίας, τίτλοι σπουδών, ημερομηνία πρόσληψης, θέση εργασίας, ωράριο, άδεια εργασίας (όταν απαιτείται για αλλοδαπούς εργαζόμενους) Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού ή/και στοιχεία πιστωτικών/χρεωστικών καρτών τραπέζης, στοιχεία έλευσης και αποχώρησης εργαζομένων, στοιχεία ενδεχόμενων παροχών προς τους εργαζομένους (λ.χ. εταιρικά αυτοκίνητα, πιστωτικές κάρτες και δάνεια), στοιχεία εκπαιδεύσεων εργαζομένων, αξιολόγησης κ.ο.κ. Τα εν λόγω στοιχεία συλλέγονται απευθείας από τους εργαζόμενους του Ομίλου. Επίσης, είναι πιθανόν τα δεδομένα αυτά να μην ανήκουν πάντοτε σε εργαζόμενους αλλά και σε τρίτους (λ.χ. μέλη της οικογένειας εργαζομένου, τέκνα κ.ο.κ., οι οποίοι επωφελούνται από την υπαγωγή σε υποχρεωτική ασφάλιση του ταμείου του γονέα ως προστατευόμενο μέλος).

Ø  Δεδομένα Προμηθευτών: για τους προμηθευτές μας (σε περίπτωση που πρόκειται για φυσικά πρόσωπα ή ατομικές επιχειρήσεις) συλλέγουμε στοιχεία όπως όνομα, επώνυμο, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, διεύθυνση, τηλέφωνο, στοιχεία λογαριασμού IBAN, Δ.Ο.Υ, στοιχεία αξιολόγησης προμηθευτών. Τα εν λόγω δεδομένα συλλέγουμε απευθείας από τους Προμηθευτές.

Ø  Δεδομένα Συνεργατών: για τους εξωτερικούς συνεργάτες μας (λ.χ. Αντιπρόσωποι, συνεργεία καθαρισμού κ.ο.κ) συλλέγουμε στοιχεία όπως όνομα, επώνυμο, αριθμό ταυτότητας, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, διεύθυνση, σε περίπτωση που εισέρχονται στις εγκαταστάσεις μας συλλέγουμε περαιτέρω ώρα εισόδου και ώρα εξόδου καθώς και δεδομένα εικόνας. Τα εν λόγω δεδομένα συλλέγουμε απευθείας από τους Συνεργάτες.

Ø  Δεδομένα Πελατών (οι οποίοι προμηθεύονται τα προϊόντα μας – χονδρική): για τους πελάτες μας (σε περίπτωση που πρόκειται για φυσικά πρόσωπα ή ατομικές επιχειρήσεις) συλλέγουμε στοιχεία όπως όνομα, επώνυμο, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, διεύθυνση κ.ο.κ Τα στοιχεία αυτά είτε τα συλλέγουμε απευθείας από τους Πελάτες είτε μέσω των συνεργαζόμενων αντιπροσώπων μας.

Ø Δεδομένα Καταναλωτών: για τους καταναλωτές μας συλλέγουμε τα στοιχεία που μας υποβάλλουν οι ίδιοι σε περίπτωση που μας γνωστοποιήσουν κάποιο παράπονο, αίτημά τους (μέσω τηλεφώνου, email, social media κ.ο.κ).

Ø  Δεδομένα συμμετεχόντων σε διαγωνισμούς:  για τους συμμετέχοντες σε διαγωνισμούς που διεξάγουμε συλλέγουμε δεδομένα όπως όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, email, διεύθυνση κατοικίας, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, κ.ο.κ. Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες εφόσον διαβάσουν τους εκάστοτε Όρους και Προϋποθέσεις του Διαγωνισμού, προκειμένου να δηλώσουν συμμετοχή.

Ø  Δεδομένα Επισκεπτών στις εγκαταστάσεις μας: όταν κάποιος επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις μας ενδέχεται να συλλέξουμε δεδομένα εικόνας καθώς και το όνομα, επώνυμο, ώρα εισόδου και ώρα εξόδου και αριθμό ταυτότητας, κ.ο.κ. Τα δεδομένα συλλέγουμε από τα ίδια τα υποκείμενα για τη διασφάλιση των εννόμων συμφερόντων του Ομίλου, και ειδικότερα της ασφάλειας προσώπων και αγαθών.

Ø  Δεδομένα Επισκεπτών στους δικτυακούς μας τόπους: τα δεδομένα που συλλέγουμε μέσω των δικτυακών μας τόπων είναι μόνο αυτά που υποβάλλουν οι ίδιοι οι επισκέπτες (λ.χ. μέσω της φόρμας επικοινωνίας) και ειδικότερα το όνομα, το τηλέφωνο και το email.  Επίσης, ενδέχεται να συλλέξουμε μόνο ορισμένες  απαραίτητες πληροφορίες που σχετίζονται με την επισκεψιμότητα στον εκάστοτε δικτυακό τόπο, όπως ενδεικτικά είναι η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (διεύθυνση IP) και το είδος περιηγητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης, cookies. Περαιτέρω, ειδικότερες πληροφορίες αποτυπώνονται στους στην Πολιτική Cookies  σε κάθε δικτυακό τόπο των Εταιρειών του Ομίλου, η οποία είναι αναρτημένη σε εμφανές σημείο του αντίστοιχου δικτυακού τόπου κάθε εταιρείας του Ομίλου.

Ανά περίσταση, ο Όμιλος ενδέχεται να επεξεργάζεται τα παραπάνω δεδομένα τόσο ως υπεύθυνος επεξεργασίας, όσο και ως εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό τρίτων.

β) «Ειδικές Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» (Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα):

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο Όμιλος δύναται να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (σ.σ. ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα), προκειμένου να ανταποκριθεί στις νόμιμες υποχρεώσεις του.

Ø  Ειδικότερα δύναται να επεξεργάζεται στοιχεία που αφορούν στην υγεία (όπως πιστοποιητικά υγείας κατά τη διαδικασία πρόσληψης βάσει της νομοθεσίας για την υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων, ή κατά τη χορήγηση αναρρωτικών αδειών , τη διαδικασία δηλώσεων εργατικών ατυχημάτων, ή κατά τη συλλογή παραπόνων από καταναλωτές.

Ø  Ομοίως, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ιδίως όταν το επιτάσσει η ισχύουσα νομοθεσία,  ο Όμιλος μπορεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα που αφορούν σε ποινικές καταδίκες ή αδικήματα, όπως αντίγραφα ποινικού μητρώου, σεβόμενο πάντα την αρχή της αναλογικότητας.

Δεδομένα ανηλίκων

Σύμφωνα με τους καταστατικούς σκοπούς του Ομίλου δεν προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών απευθείας σε ανηλίκους, οπότε δεν αποτελεί πολιτική του Ομίλου να αναζητεί ή λαμβάνει προσωπικά δεδομένα ανηλίκων (δηλ. από πρόσωπα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους), είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω τρίτων, πλην των περιπτώσεων που αφορούν σε δεδομένα τέκνων, υπό την ιδιότητα του προστατευόμενου μέλους ασφαλιζομένων γονέων.

Ωστόσο, δεδομένου ότι είναι αδύνατο να ελέγχεται πάντοτε η ηλικία των προσώπων που εισέρχονται ή χρησιμοποιούν τους ιστότοπους του Ομίλου, συστήνεται σε γονείς και κηδεμόνες ανηλίκων να επικοινωνήσουν άμεσα με τον Όμιλο, εάν διαπιστώσουν οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση δεδομένων εκ μέρους των ανηλίκων για τους οποίους είναι υπεύθυνοι, προκειμένου να ασκήσουν αντίστοιχα τα δικαιώματα που τους παρέχονται, όπως π.χ. για τη διαγραφή των δεδομένων τους.

Αποποίηση Ευθύνης για Ιστότοπους Τρίτων

Στον Όμιλο, ενδέχεται να παρέχονται σύνδεσμοι, οι οποίοι ανακατευθύνουν τον χρήστη σε ιστότοπους τρίτων. Ο Όμιλος δεν ελέγχει τους εν λόγω ιστότοπους τρίτων και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο που αναρτάται σε αυτούς ή σε περαιτέρω συνδέσμους που εμφανίζονται σε αυτούς. Ο Όμιλος δεν ευθύνεται για τις πρακτικές ιδιωτικού απορρήτου τρίτων ή για το περιεχόμενο των ιστότοπων τρίτων.

Σκοποί Επεξεργασίας

Ο Ομιλος βάσει των καταστατικών του δραστηριοτήτων  είναι δυνατόν να συλλέξει και να επεξεργασθεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους εξής σκοπούς:

 1.  Προκειμένου να ανταποκριθεί στις έννομες υποχρεώσεις που του επιβάλει η νομοθεσία, όπως π.χ. η φορολογική, κλπ.
 2.  Προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, υπό την ιδιότητα του ως εργοδοτικού φορέα, στο πλαίσιο των οποίων δύναται να προσλαμβάνει και απασχολεί προσωπικό ή/και να συμβάλλεται και με εξωτερικούς συνεργάτες.
 3.  Προκειμένου να διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του.
 4.  Προκειμένου να διασφαλίζει την ασφάλεια του προσωπικού, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του.
 5.  Προκειμένου να συνάπτει νόμιμα συμβάσεις και να ανταποκρίνεται στις νόμιμες υποχρεώσεις που αυτές επιβάλουν.
 6.  Για προωθητικούς σκοπούς, σκοπούς marketing και επικοινωνίας.

Διαβίβαση σε Τρίτους

Είναι πιθανόν ο Όμιλος να διαβιβάζει τα ανωτέρω δεδομένα σε τρίτους, ιδίως επειδή αυτό προβλέπεται από την υφιστάμενη νομοθεσία ως υποχρέωση του ή εναλλακτικά σύμφωνα με τις εγγυήσεις που προβλέπονται στην υφιστάμενη νομοθεσία. Ειδικότερα στο πλαίσιο της επίτευξης των σκοπών επεξεργασίας που αναφέρονται ως άνω, ενδέχεται να διαβιβαστούν  δεδομένα σε:

–        τρίτες συνεργαζόμενες εταιρείες οι οποίες  παρέχουν στον Όμιλο  σχετικές υπηρεσίες όπως σε εταιρείες ευρέσεως προσωπικού, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρίες παροχής υπηρεσιών social media, φορείς πιστοποίησης κοκ. Σε κάθε περίπτωση, οι εταιρείες αυτές δεσμεύονται συμβατικά με τις Εταιρείες του Ομίλου μας και διασφαλίζεται η υποχρέωση εμπιστευτικότητας καθώς και όλες οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στον ΓΚΠΔ.

–        δημόσιες αρχές (Αστυνομικά τμήματα, Εισαγγελικές αρχές, Ε.Φ.Ε.Τ., Υγειονομικό κλπ.) κατόπιν σχετικού αιτήματος

Σε περίπτωση κατά την οποία η διαβίβαση αφορά σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ),  ο Όμιλος οφείλει να ελέγχει εάν:

 •    Η Επιτροπή έχει εκδώσει σχετική απόφαση επάρκειας για την τρίτη χώρα προς την οποία θα γίνει η διαβίβαση.
 •    Τηρούνται οι κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό για τη διαβίβαση των δεδομένων αυτών.

Σε διαφορετική περίπτωση, η διαβίβαση προς τρίτη χώρα απαγορεύεται και ο Όμιλος δεν μπορεί να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προς αυτή, εκτός εάν ισχύει κάποια από τις ειδικές παρεκκλίσεις που προβλέπει ο Κανονισμός (λ.χ. ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου και ενημέρωση του αναφορικά με τους κινδύνους που ενέχει η διαβίβαση, η διαβίβαση είναι απαραίτητη για εκτέλεση σύμβασης κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου, υπάρχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος, είναι αναγκαία για στήριξη νομικών αξιώσεων και ζωτικών συμφερόντων των υποκειμένων κ.ο.κ).

Προστασία και Ασφάλεια Δεδομένων

Για να αποτρέψουμε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, να διατηρήσουμε την ακρίβεια των δεδομένων και να διασφαλίσουμε την κατάλληλη χρήση των προσωπικών δεδομένων των Υποκειμένων, ο Όμιλος και οι Εταιρείες του έχουν λάβει εύλογα μέτρα για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, τονίζεται ότι καμία μέθοδος διαβίβασης μέσω του Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής. Λαμβάνονται, ωστόσο, όλα τα αναγκαία μέτρα ψηφιακής ασφάλειας δεδομένων (antivirus, firewall).

Η τήρηση σε φυσικό αρχείο πρωτοτύπων ή αντιγράφων εγγράφων που περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων, γίνεται κατά τρόπο που εξασφαλίζει την ασφάλειά τους τόσο από πρόσβαση χωρίς εξουσιοδότηση (λ.χ. κλείδωμα, σύστημα συναγερμού, διαβίβαση σε σφραγισμένο φάκελο, διαβάθμιση εμπιστευτικότητας), όσο και από φθορά ή καταστροφή (λ.χ. σύστημα πυροπροστασίας, φύλαξη σε ερμάρια μη προσβάσιμα σε τυχόν πλημμύρα).

Δικαιώματα Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο Ομιλος φροντίζει, ώστε τα Υποκείμενα των δεδομένων να μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζει η νομοθεσία αναφορικά με τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  Επισημαίνεται ότι κάθε Υποκείμενο δύναται,  οποιαδήποτε στιγμή  να ασκήσει τα δικαιώματά του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπως αυτά ορίζονται από τον ΓΚΠΔ ΕΕ (2016/679). Ειδικότερα, κάθε Υποκείμενο έχει το  δικαίωμα:

 •    Να ζητήσει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα. Μπορεί να αιτηθεί να λάβει αντίγραφο των προσωπικών του δεδομένων που τηρούνται και να ελέγξει τη νομιμότητα της εν λόγω επεξεργασίας.
 •    Να ζητήσει τη διόρθωση των προσωπικών του δεδομένων. Μπορεί να αιτηθεί την επαλήθευση της ακρίβειας των δεδομένων που τηρούνται και εφόσον αυτά διαπιστωθούν ελλιπή ή ανακριβή να προσκομίσει διορθωμένα.
 •    Να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων. Μπορεί να αιτηθεί να διαγραφούν ή να αφαιρεθούν  προσωπικά δεδομένα, εφόσον η διατήρηση αυτών δεν στηρίζεται σε οποιαδήποτε νόμιμη βάση ή έννομο συμφέρον.
 •    Να ζητήσει περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων.
 •    Να ζητήσει τη φορητότητα/ διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων στο ίδιο το Υποκείμενο ή/και σε τρίτους. Στην περίπτωση αυτή θα παρασχεθούν  στο Υποκείμενο των δεδομένων ή σε τρίτο που έχει επιλέξει τα προσωπικά του δεδομένα σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη, αναγνώσιμη μηχανικά μορφή. Η ικανοποίηση του δικαιώματος αυτού είναι δυνατή μόνο σε αυτοματοποιημένες επεξεργασίες.
 •    Να ανακαλέσει την συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή, για επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων όπου αυτή ήταν απαιτητή. Στην περίπτωση που ανακαλείται η συγκατάθεση ως προς δεδομένα, η επεξεργασία των οποίων είναι απολύτως αναγκαία για την παροχή των υπηρεσιών που παρέχουν οι Εταιρείες του Ομίλου, τότε κάθε Εταιρεία του Ομίλου διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει οποιαδήποτε υπηρεσία προς το Υποκείμενο. Ωστόσο, αυτό δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσης του Υποκειμένου.

Για την άσκηση όλων των ανωτέρω δικαιωμάτων, μπορείτε να επικοινωνείτε στο email dpo@apollonion-bakery.gr .

Σε  περίπτωση που ασκηθεί οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω αιτημάτων/δικαιωμάτων, σε οιαδήποτε Εταιρεία του Ομίλου, η σχετική Εταιρεία θα μεριμνήσει αμέσως για την ικανοποίηση του αιτήματος σας εντός εύλογης προθεσμίας και το αργότερο εντός  τριάντα (30) ημερών από την ταυτοποίηση του υποβληθέντος αιτήματος, ενημερώνοντας σας  γραπτώς για την πρόοδο ικανοποίησης του.

Για οποιοδήποτε παράπονό σας αναφορικά με τη παρούσα πολιτική ή με ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να απευθύνεστε στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω της ακόλουθης σύνδεσης: www.dpa.gr.

Θα ήταν καλύτερο ωστόσο, για τις μεταξύ μας σχέσεις καθώς και για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, να μας δινόταν η ευκαιρία να ακούσουμε άμεσα τους προβληματισμούς σας και να τους διαχειριστούμε, γι’ αυτό παρακαλούμε πριν από οποιαδήποτε ενέργεια προσέγγισης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων όπως επικοινωνήσετε με μας, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επαφής που αναφέρονται παραπάνω.

Χρονικό Διάστημα Διατήρησης Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται διατηρούνται για προκαθορισμένο και περιορισμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας, μετά την παρέλευση του οποίου τα δεδομένα διαγράφονται από τα αρχεία του  Ομίλου, εκτός εάν προβλέπεται ή επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία διαφορετική περίοδος διατήρησης.

Επικαιροποιήσεις της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο Όμιλος δύναται να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατά καιρούς για λόγους συμμόρφωσης με κανονιστικές μεταβολές, για λόγους βελτιστοποίησης των λειτουργιών και υπηρεσιών του. Επικαιροποιημένες εκδόσεις της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα θα αναρτώνται στον ιστότοπο του Ομίλου με ένδειξη ημερομηνίας, ώστε να καθίσταται γνωστό ποια είναι η πλέον πρόσφατα επικαιροποιημένη έκδοση.

Αναθεώρηση: Σεπτέμβριος 2018

Όροι Χρήσης & Πολιτική Cookies

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Αντικείμενο της Πολιτικής Cookies.
 • Έννοια.
 • Είδη και Χρήση cookies από τον παρόν δικτυακό τόπο.
 • Πώς να διαγράψετε τα cookies.
 • Επικαιροποιήσεις της Πολιτικής Cookies.

 Αντικείμενο της Πολιτικής Cookies

Η Εταιρεία μας, με την επωνυμία «Απολλώνιον Άρτου Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής Εταιρεία) εγγυάται τον σεβασμό του ιδιωτικού απορρήτου σας κατά την περιήγησή σας στον δικτυακό της τόπο. Στο πλαίσιο αυτό, δυνάμει της παρούσας Πολιτικής επιθυμούμε να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε, τις πληροφορίες που συλλέγουμε με αυτά και τον τρόπο χρήσης τους από την Εταιρεία.

Χρησιμοποιώντας τον δικτυακό τόπο της Εταιρείας συμφωνείτε ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε cookies σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής.

Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία και την προστασία της ιδιωτικότητάς σας, στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  της Εταιρείας.

Έννοια

Τα αρχεία αναγνώρισης cookies είναι είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται επιτρεπτά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή την κινητή συσκευή του χρήστη, που επισκέπτεται έναν δικτυακό τόπο. Διευκολύνουν τον δικτυακό τόπο να απομνημονεύει πληροφορίες από την επίσκεψη του κάθε χρήστη, με σκοπό να τον κάνει πιο χρήσιμο για το χρήστη κατά την επόμενη επίσκεψή του (όπως γλώσσα,  μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης).

Τα Cookies που προέρχονται από τον δικτυακό τόπο της Εταιρείας χρησιμεύουν στην αναγνώριση του χρήστη και μέσω στατιστικών δεδομένων στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς αυτόν, όπως με την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών. Η αβλαβής για τον χρήστη συλλογή μη προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων που δεν αποκαλύπτουν σε καμία περίπτωση την ταυτότητά του, συμβάλει στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του δικτυακού μας τόπου μέσω στατιστικών αξιολογήσεων και συγκριτικών παρατηρήσεων, στην ταχύτερη διεκπεραίωση των παραγγελιών του χρήστη και στην εν γένει βελτιστοποίηση των υπηρεσιών που παρόντος δικτυακού τόπου.

Η τεχνικής φύσης αποθήκευση αρχείων cookies επιτρέπεται με τη συγκατάθεση του χρήστη η οποία μπορεί να δίδεται μέσω κατάλληλων ρυθμίσεων στο φυλλομετρητή ιστού (browser) ή μέσω άλλης εφαρμογής, για τους σκοπούς της διαβίβασης μιας επικοινωνίας, της παροχής υπηρεσίας που ρητά έχει ζητήσει ο χρήστης και για τους σκοπούς επεξεργασίας που αναφέρονται ανωτέρω. Ο χρήστης δύναται να διαγράψει οποτεδήποτε τα αρχεία cookies από τον τερματικό εξοπλισμό του. Εντούτοις, σας ενημερώνουμε ότι κάτι τέτοιο ενδεχομένως θα έχει συνέπειες στην ευκολία πρόσβασης στην ιστοσελίδα και δύναται να οδηγήσει σε μειωμένη λειτουργικότητά της.

Είδη και Χρήση cookies από τον παρόν δικτυακό τόπο

Ο παρόν δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τους κάτωθι τύπους cookies:

Α. Αναγκαία Cookies: Τα αναγκαία cookies είναι πολύ σημαντικά για την ορθή λειτουργία του δικτυακού μας τόπου, καθώς σας επιτρέπουν να περιηγηθείτε και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ταυτότητα σας.

Β. Cookies λειτουργικότητας και ανάλυσης: Αυτά τα cookies τη βελτίωση του δικτυακού μας τόπου και την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών (λ.χ. απομνημονεύουν τις επιλογές και προτιμήσεις σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση και διευκολύνουν την περιήγηση του δικτυακού τόπου, κ.ο.κ.). Βελτιώνοντας τη λειτουργία του δικτυακού μας τόπου με τη χρήση cookies αναβαθμίζουμε την εμπειρία περιήγησης για τον επισκέπτη του δικτυακού μας τόπου. Οι πληροφορίες που δύνανται να συλλεχθούν για τους χρήστες από αυτό τιο είδος cookies είναι σχετικές με τον διακομιστή, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, τις  προτιμήσεις του χρήστη.

Γ. Cookies ασφάλειας: Αυτό το είδος Cookies ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για σκοπούς ασφάλειας (λ.χ. πρόληψη κυβερνοεπιθέσεων και κάθε άλλης κακόβουλης δραστηριότητας).

Δ. Cookies διαφημίσεων:  Τα cookies αυτά είναι απαραίτητα για να εμφανίζονται διαφημίσεις σχετικές με τις προτιμήσεις του χρήστη. Αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να  κοινοποιούνται σε τρίτους για τον σκοπό της στοχευμένης διαφήμισης που μπορεί να προβληθούν στον χρήστη κατά την επίσκεψή του σε ιστοσελίδες τρίτων.

Ε. Cookies μέσων κοινωνικής δικτύωσης: Τα συγκεκριμένα Cookies χρησιμοποιούνται προκειμένου να σας εμφανίζουμε σχετικές διαφημίσεις εκτός του δικτυακού τόπου της Εταιρείας. Επίσης, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα σχετικά Cookies για να παρακολουθήσουμε τη δραστηριότητά σας στις πλατφόρμες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τέλος, τα εν λόγω Cookies δύνανται να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε το δικτυακό μας τόπο, μετρώντας τον χρόνο και τρόπο περιήγησης στον δικτυακό μας τόπο.

Πώς να διαγράψετε τα cookies

Για να ενημερωθείτε περαιτέρω σχετικά με τους τύπους cookies και τον τρόπο που μπορείτε να διαχειριστείτε τα cookies, μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο : http://www.allaboutcookies.org . Σε περίπτωση που αρνηθείτε τη χρήση cookies είναι δυνατό να μη λειτουργούν κανονικά ορισμένες δυνατότητες της παρούσας ιστοσελίδας.

Επικαιροποιήσεις της Πολιτικής Cookies

Η Εταιρεία δύναται να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Cookies κατά καιρούς για λόγους συμμόρφωσης με κανονιστικές μεταβολές, για λόγους βελτιστοποίησης των λειτουργιών και υπηρεσιών της. Τυχόν επικαιροποιήσεις, τροποποιήσεις θα αναρτώνται στον παρόντα δικτυακό τόπο με ένδειξη ημερομηνίας, ώστε να καθίσταται γνωστό ποια είναι η πλέον πρόσφατα επικαιροποιημένη έκδοση.

Αναθεώρηση: 2019